Estate Corner ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2548  ให้บริการด้านการซื้อ ขาย เช่าอสังหาริมทรัพย์มือสอง และรับบริหารงานขายโครงการใหม่ มาตลอดระยะเวลา 15 ปี  ด้วยประสบการณ์การทำงานที่สะสมมายาวนาน และได้ร่วมงานกับกูรูมืออาชีพในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์    ในปี 2563 จึงได้จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆในเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านในวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังต้องการคำปรึกษาในปัญหาด้านต่างๆ ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อให้สามารถขจัดปัญหาอุปสรรคและสามารถแก้ไขได้ด้วยแนวทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   ซึ่งมีบริการในด้านต่างๆ ดังนี้

บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับต่างประเทศ
บริการให้คำปรึกษาการศึกษาความเป็นไปได้ด้านความคุ้มค่าในการดำเนินธุรกิจในอสังหาริมทรัพย์
บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารห้างสรรพสินค้าและพื้นที่เช่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม