Estate Corner รับบริหารงานขายโครงการและเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดแบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์มากว่า 10 ปี รับบริหารงานขายตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่พร้อมให้คำปรึกษา วิเคราะห์ วางกลยุทธ์และวางแผนการตลาด ด้วยรูปแบบการทำงานที่ทันสมัยและใส่ใจทุกรายละเอียด เพราะเราเชื่อมั่นว่า “ความพึงพอใจของลูกค้า คือหัวใจแห่งความสำเร็จ”

 • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์มากว่า 10 ปี
 • มีความชำนาญในการวิเคราะห์คู่แข่งและวางกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ใช้ช่องทางการตลาดทั้ง Online และ Offline อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนการให้บริการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย
 • รายงานผลการขายอย่างต่อเนื่อง
 • ติดตามลูกค้าเพื่อปิดการขาย
 • ดำเนินการด้านสินเชื่อ
 • ให้คำปรึกษา และแนะนำการพัฒนาโครงการให้ตรงตามความต้องการของตลาด
 • วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและคู่แข่ง
 • ให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการโฆษณา
 • มีทีมงานขายที่มีประสบการณ์และความสามารถในการทำงานด้วยความซื่อตรงและจริงใจ
 • ใช้ประโยชน์จากเครื่อข่ายเพื่อช่วยลดเวลาในการทำงานให้สั้นที่สุด และประสบผลสำเร็จเร็วที่สุด
 • งานที่ปรึกษาการตลาด ทำการตลาดเชิงรุกตรงตามกลุ่มเป้าหมายงานขาย เรามีทีมงานขายที่มีความรู้ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อบ้านง่ายยิ่งขึ้น
 • งานบริการลูกค้า เราจะบริการลูกค้า และต้อนรับให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการเก็บข้อมูลลูกค้า เรามีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าให้กับทางเจ้าของโครงการเพื่อเป็นข้อมูลจริงในการตัดสินใจสร้างโครงการต่อไป
 • งานบัญชี ประสานงานเรื่องบัญชีกับเจาหน้าที่โครงการเพื่อใหเกิดความเรียบร้อยงานติดตามทวงถาม เงินจอง, ทำสัญญา, ผอนดาวน์ และส่งเงินให้เจ้าหน้าที่โครงการวันต่อวัน
 • งานเปลี่ยนแปลง รับเรื่องลูกค้าเปลี่ยนแปลงโดยประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง และลูกค้าให้เกิดความเข้าใจตรงกันเพื่องานก่อสร้างจะได้เรียบร้อยและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • งานสินเชื่อ เรามีทีมสินเชื่อก่อนจัดเก็บเอกสารลูกค้า เพื่อยื่นขอกู้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้ตรงตามข้อมูลของลูกค้า
 • งานนิติกรรม เรามีทีมนิติกรรมช่วยประสานงานต่าง ๆ กับเจ้าของโครงการ และลูกค้าเพื่อให้วันโอนกรรมสิทธิ์เกิดความคล่องตัว และรวดเร็วที่สุด
 • ค่าบริการรายเดือนตามข้อตกลง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าบำเหน็จ 3% ของราคาทรัพย์สินที่ขายได้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ระยะเวลาในการดำเนินงาน 6 เดือน

ลงทะเบียนสอบถามข้อมูล