ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ จัดโดยบริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงด้านธุรกิจ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

  • ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจขอบเขตและกระบวนการทำงานของธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

  • เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

  • ยกระดับมาตรฐานความรู้ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ

  • เสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนายหน้าให้เข้าใจและตระหนักถึง จรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

1. ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

1.1 ขั้นตอนการทำงานของนายหน้า

1.2 รายได้และผลตอบแทนในธุรกิจ

1.3 ประเภทของอสังหาริมทรัพย์

1.4 แหล่งที่มาของอสังหาริมทรัพย์ฝากขาย/Farming

2. ความรู้ในวิชาชีพ

2.1 เอกสารสิทธิ์/โฉนด/ระวาง

2.2 เทคโนโลยีที่ใช้ในการค้นหาแปลงที่ดิน

2.3 ความรู้เรื่องผังเมืองและการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

3. การทำงานกับฝ่ายผู้จะขาย

3.1 สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย แบบปิด-แบบเปิด

3.2 การเข้าพบลูกค้าในการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์

3.3 วิธีการตั้งราคาขายที่เหมาะสม

3.4 การตลาดประชาสัมพันธ์ และช่องทางการขาย

3.5 การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

4. กฎหมาย/นิติกรรมสัญญาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ควรรู้

4.1 การซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์

4.2 การจำนอง-ขายฝาก

4.3 การอายัด

4.4 ภาระจำยอม

4.5 การเช่า

4.6 ครอบครองปรปักษ์

4.7 การถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว

5. การทำงานกับฝ่ายผู้จะซื้อ

5.1 แหล่งที่มาของผู้ซื้อและการวิเคราะห์ผู้ซื้อ

5.2 การพาผู้ประสงค์ซื้อเยี่ยมชมทรัพย์

5.3 การตอบข้อโต้แย้ง เจรจาต่อรองและปิดการขาย

5.4 สัญญาจะซื้อจะขาย

5.5 การยื่นขอสินเชื่อ

6. การทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์

6.1 ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

6.2 บริการหลังการขาย

7. จรรยาบรรณนายหน้าอสังหาริมทรัพย์