ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ จัดโดยบริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงด้านธุรกิจ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

 • ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจขอบเขตและกระบวนการทำงานของธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ
 • ยกระดับมาตรฐานความรู้ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ
 • เสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนายหน้าให้เข้าใจและตระหนักถึง จรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1. ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

  • ขั้นตอนการทำงานของนายหน้า
  • รายได้และผลตอบแทนในธุรกิจ
  • ประเภทของอสังหาริมทรัพย์
  • แหล่งที่มาของอสังหาริมทรัพย์ฝากขาย/Farming

2. ความรู้ในวิชาชีพ

  • เอกสารสิทธิ์/โฉนด/ระวาง
  • เทคโนโลยีที่ใช้ในการค้นหาแปลงที่ดิน
  • ความรู้เรื่องผังเมืองและการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

3. การทำงานกับฝ่ายผู้จะขาย

  • สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย แบบปิด-แบบเปิด
  • การเข้าพบลูกค้าในการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์
  • วิธีการตั้งราคาขายที่เหมาะสม
  • การตลาดประชาสัมพันธ์ และช่องทางการขาย
  • การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

4. กฎหมาย/นิติกรรมสัญญาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ควรรู้

  • การซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
  • การจำนอง-ขายฝาก
  • การอายัด
  • ภาระจำยอม
  • การเช่า
  • ครอบครองปรปักษ์
  • การถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว

5. การทำงานกับฝ่ายผู้จะซื้อ

  • แหล่งที่มาของผู้ซื้อและการวิเคราะห์ผู้ซื้อ
  • การพาผู้ประสงค์ซื้อเยี่ยมชมทรัพย์
  • การตอบข้อโต้แย้ง เจรจาต่อรองและปิดการขาย
  • สัญญาจะซื้อจะขาย
  • การยื่นขอสินเชื่อ

6. การทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์

  • ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  • บริการหลังการขาย

7. จรรยาบรรณนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ลงทะเบียนอบรม