ช่วงราคา: จาก ถึง

Compare Listings

Franchise Opportunities

ลักษณะกิจการ
ตัวแทน, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ชื่อธุรกิจ (ไทย) 
เอสเตท คอร์นเนอร์

ชื่อภาษาอังกฤษ
ESTATE CORNER

ประเทศ 
Thailand | Asia

กลุ่มประเทศ
ASEAN Economic Community (AEC)

ค่าแฟรนไชส์ 
250,000-1,000,000 บาท  ( ขึ้นอยู่กับรูปแบบแฟรนไชส์ )

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
4 ปี มีค่าต่อสัญญา

ค่า Marketing Fee 
รายเดือน

คุณสมบัติ
• ผู้ลงทุน
• มีความสนใจและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• มีเวลาและความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ
• รักงานบริการและสามารถจัดการงานบุคคลได้
• ควรมีทีมงานไม่ต่ำกว่า 3 คน

หลักฐานประกอบการสมัคร 
• หนังสือรับรองนิติบุคคล
• สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
• แผนที่ที่ตั้งของสำนักงาน พร้อมภาพถ่ายสำนักงาน
• สำเนาเอกสารสัญญาเช่าอาคารที่ตั้งสำนักงาน(ถ้ามี)

ผลตอบแทน 
• ผลตอบแทนจากค่าบำเหน็จในการขายอสังหาริมทรัพย์ ในอัตรา 100%

สิ่งที่ได้รับ 
• สิทธ์ในการใช้แบรนด์ Estate Corner สัญลักษณ์แห่งพันธมิตรทางธุรกิจ
• ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่ รวมถึงให้คำแนะนำในการเลือกสถานที่ และออกแบบสำนักงาน
• ได้รับการถ่ายทอดระบบธุรกิจ การค้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีรายได้ไม่จำกัด
• ได้รับการอบรมและ คู่มือแฟรนไชส์ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ
• ชุด Start Up Kits พร้อม CD (แบบฟอร์ม เอกสาร สัญญาต่างๆ)
• อบรมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประสานงาน
• อบรมตัวแทนขายในหลักสูตร “ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ” (Professional Real Estate Broker) ก่อนสู่ภาคสนาม จำนวน 10 ท่าน
• ฝึกงาน On The Job Training ณ สำนักงานใหญ่ 7 วันต่อเนื่อง
• ใช้ข้อมูลเครือข่ายธุรกิจร่วมกัน www.estatecorneragency.com
• เข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
• ที่ปรึกษากฎหมาย
• ทีมที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา
• Sales Tools & Sales Kits
•Referral

จุดเด่นของธุรกิจ 
วงเงินการลงทุนไม่มาก แต่สามารถสร้างรายได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ทำให้คืนทุนได้เร็วและผลตอบแทนการลงทุนสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆ และยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องหลากหลาย เช่น การปรับปรุงบ้าน ก่อสร้าง ตกแต่ง จัดสวนและอื่นๆ เป็นต้น