การศึกษาศักยภาพทรัพย์แนวยราบ-แนวสูงอย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ผู้ให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร การศึกษาศักยภาพทรัพย์แนวราบและแนวสูงอย่างมืออาชีพขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในการวิเคราะห์ศักยภาพอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีหลักการ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อขายของลูกค้า หรือนักลงทุน ได้อย่างถูกต้องและเป็นเหตุเป็นผลอย่างมืออาชีพต่อไป   วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมความรู้ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการคิด วิเคราะห์ศักยภาพอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในแนวราบและแนวสูง ได้อย่างมีหลักการ เพื่อพัฒนาและยกระดับนายหน้า และนักขายอสังหาริมทรัพย์ สู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาความรู้ของนักขายอสังหาริมทรัพย์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง   หัวข้ออบรม โครงการบ้านจัดสรร การพัฒนาบ้านจัดสรร & เพดานราคาที่ดิน การสรรหาที่ดินทรณีแนวราบ พรบ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 โครงการแนวสูง การสรรหาที่ดิน อาคารสูง / ใหญ่พิเศษ กฎหมายผังเมืองรวม กฎหมายควบคุมอาคาร & กฏหมายอื่น   วิทยากร อาจารย์วสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ…