เอสเตท คอร์นเนอร์ ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1, 2, 3 และ 4 โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) หรือ TPQI องค์กรที่ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งมั่นพัฒนา และยกระดับมาตรฐานอาชีพของประชาชนชาวไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ปัจจุบันมีนายหน้าที่ได้ผ่านการสอบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ จาก เอสเตท คอร์นเนอร์ มาแล้ว 24 รุ่น รวม 600 กว่าคน จากผู้ที่ผ่านการสอบทั้งหมดมากกว่า 2,600 คน

เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไปในธุรกิจซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ สอบประเมินมาตรฐานความสามารถในวิชาชีพ “นายหน้าอสังหาริมทรัพย์“ และสอบปรับระดับ (สำหรับท่านที่เคยเข้ารับการสอบมาตรฐานวิชาชีพมาแล้ว)

ครั้งที่ 25 – วันอาทิตย์ที่  30  สิงหาคม  2563 (เริ่มสอบเวลา 09.00 น. ทุกระดับชั้น)

  • ระดับชั้น 1 – ใช้เวลาสอบ 90 นาที

  • ระดับชั้น 2 – ใช้เวลาสอบ 75 นาที

  • ระดับชั้น 3 – ใช้เวลาสอบ 180 นาที

  • ระดับชั้น 4 – ใช้เวลาสอบ 180 นาที

สามารถโหลดใบสมัครได้ที่นี่

***กรุณารายงานตัวก่อนเวลา 30 นาที***

ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการสอบด่วนที่สุด อย่างช้าภายใน

วันเสาร์ที่ 22 ก.ค. 2563

สถานที่ในการจัดสอบ

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (Cyber World) ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 เลขที่ 90 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

รายละเอียด คุณสมบัติเบื้องต้น และ เอกสารในการสมัคร

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1

รายละเอียด

 1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1 ต้องสามารถอ่านออกเขียนได้เข้าใจภาษาไทยได้ดี
 2. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 • วุฒิการศึกษา ม.3 (ถ้ามี)

 • หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 6-8 ชั่วโมง

หลักฐานการฝากขาย

ไม่มี

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2

รายละเอียด

 1. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1

 2. เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมีหลักฐานการทำสัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 งาน พร้อมสำเนาโฉนดและสำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย

 3. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่ว โมง

เอกสารในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 • วุฒิการศึกษา ม.3

 • หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 • มีอายุงานด้านนายหน้า อายุ 3 เดือน – 1 ปี

หลักฐานการฝากขาย

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนการขายแบบสัญญาเปิด หรือ ปิด พร้อมสำเนาโฉนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ฝากขาย จำนวน 1 รายการ 

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3

รายละเอียด

 1. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาขั้น ต่ำ คือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือ ปวช. หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2

 2. เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมหลักฐานผลงาน อย่างน้อย 3 งาน

  กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

  – สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์

  – สำเนาโฉนด

  – สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย

  – หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด. 13) หรือหนังสือสัญญาจะซื้อ จะขาย

  กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

  – สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์

  – สำเนาโฉนด

  – สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า

 3. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.

 • หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 • มีอายุงานด้านนายหน้า 1 – 3 ปี

หลักฐานการฝากขายและปิดการขาย

 • กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

  – สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์

  – สำเนาโฉนด

  – สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย

  – หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด. 13) หรือหนังสือสัญญาจะซื้อ จะขาย

 • กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

  – สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์

  – สำเนาโฉนด

  – สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4

รายละเอียด

 1. เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3

 2. เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมหลักฐาน อย่างน้อย 5 งาน ตามที่กำหนด

  กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

  – สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์

  – สำเนาโฉนด

  – สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย

  – หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด. 13) หรือหนังสือสัญญาจะซื้อ จะขาย

  กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

  – สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์

  – สำเนาโฉนด

  – สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า

 3. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 • วุฒิการศึกษา อนุปริญญาขึ้นไป

 • หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 • มีอายุงานด้านนายหน้า 3 ปี

หลักฐานการฝากขายและปิดการขาย

 • กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

  – สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์

  – สำเนาโฉนด

  – สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย

  – หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด. 13) หรือหนังสือสัญญาจะซื้อ จะขาย

 • กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

  – สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์

  – สำเนาโฉนด

  – สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า

  – หนังสือสัญญาเช่า

ภาพ : ส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิชั้น 1-4  เข้ารับใบประกาศนียบัตรในงาน Global Real Estate Forum 2018