Compare Listings

Certificate Course in Marketing of Foreign properties

Certificate Course in Marketing of Foreign properties

Certificate Course in Marketing of Foreign properties

รายละเอียดหลักสูตร

เมื่อช่องทางการเรียนรู้ เป็นอีกช่องทางในการเพิ่มเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักขายอสังหาริมทรัพย์ให้สามารถขยายตลาดไปได้กว้างมากขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการการซื้อขายของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มีความต้องการซื้อมหาศาล นั่นคือการเริ่มต้นในการเพิ่ม connection กับตลาดต่างชาติ ซึ่งนับเป็นเรื่องง่ายที่ท่านเองก็ทำได้

ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยง่ายจากทั่วโลก  โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี อินเดีย ฟิลิปปินส์ และจีน

หลักสูตรรับรองการตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (Certificate Course in Marketing of Foreign properties)  ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับตัวแทนนายหน้าฯ และผู้ที่ต้องการขยายตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำตลาด และการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติที่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ และตัวแทนนายหน้าที่ต้องการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้เป็นผู้เชียวชาญต่อไป

หลักสูตรนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกและทักษะที่จำเป็น สำหรับการทำงานกับนักลงทุนต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์  ให้มีความสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติตามคุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนดของต่างประเทศและทักษะที่จำเป็นในการทำงานกับทีมงานขายอสังหาริมทรัพย์ชาวต่างชาติ  เนื้อหาหลักสูตรจะกล่าวงรวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งคู่มือ Practice Service Manuals (PSM) และแนวทางปฏิบัติ Practice Guideline (PG) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานของหน่วยงานอสังหาริมทรัพย์ ในการตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศในสิงคโปร์ รวมเข้าไปด้วย

 เนื้อหาหลักสูตร

CU 1 : การตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศในสิงคโปร์

ภาพรวมของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

๐ ภูมิศาสตร์และประชากรศาสตร์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
๐ ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
๐ แนวโน้มตลาดที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
๐ ภาวะฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์และความผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
๐ แนวทางปฏิบัติสำหรับการสร้างตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ
๐ หลักเกณฑ์ของมาตรฐานการโฆษณาของสิงคโปร์

 CU2 – CU5 : Marketing Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, India, Japan, China, New Zealand, Australia & UK

ภูมิศาสตร์ประชากรศาสตร์และสกุลเงิน

๐ ประเภทของคุณสมบัติการครอบครองและระบบเมตริก
๐ กรรมสิทธิ์และกฎระเบียบต่างประเทศ
๐ ความมั่นคงทางการเมืองการควบคุมและการแทรกแซงของรัฐบาล (ถ้ามี)
๐ กำหนดการชำระค่าใช้จ่ายและการชำระเงินล่วงหน้า
๐ ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและภาษีอากร
๐ การจัดหาเงินทุน
๐ ขั้นตอนการทำธุรกรรมและกรอบเวลา
๐ การยกเลิก, กลยุทธ์ทางออก รวมถึงข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

วัตถุประสงค์

1.ทำความเข้าใจและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์และนายหน้าเพื่อการทำงานด้านการตลาดต่างประเทศในสิงคโปร์
2.สามารถนำความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายและเหมาะสม
3.มุ่งเน้นจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับในการทำงานของหน่วยงานด้นอสังหาริมทรัพย์ และการปฏิบัติเพื่อรักษามาตรฐานวิชาชีพของพนักงานขาย
4.ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตลาดที่มีอยู่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ นโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เมื่อทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

ก)  การจัดการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผสมผสานให้เข้ากับลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง และภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของประเทศสำคัญ ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ข)  ให้คำแนะนำแก่ผู้ซื้อเกี่ยวกับความสำคัญและลักษณะเฉพาะ ของตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง  โดยคำนึงถึงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่แตกต่างกัน

ค) ระบุแนวทางที่แตกต่างกัน เทคนิคที่เหมาะสม ในการส่งเสริมหรือทำตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศและการให้บริการระดับมืออาชีพ
ง) ความคุ้นเคยกับเงินตราต่างประเทศ รวมถึงวิธีการคำนวณการแปลงสกุลเงินและการทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

จ) ระบุสาเหตุ และเหตุผลที่ต่างกันของผู้ซื้อสังหาริมทรัพย์ เช่น. การลงทุน, ผลตอบแทนการเช่า, การเพิ่มทุน,บ้านเกษียณอายุในอนาคตที่พักสำหรับเด็กที่กำลังเรียนอยู่ต่างประเทศมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น ฯลฯ

ผลการเรียนรู้

1. สามารถทำความเข้าใจ รับรู้กำหนดรายชื่อหรืออธิบายกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด กระบวนการและขั้นตอนการทำธุรกรรมทรัพย์สินของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้
2. เพื่อให้สามารถตีความการดูแลลูกค้าแบบมืออาชีพ มุ่งเน้นจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำงานและการปฏิบัติงานของหน่วยงานอสังหาริมทรัพย์
3. เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นโดยการประชุมระดับความรู้ความเข้าใจ (อ้างอิงถึง * Bloom’s Taxonomy) ดังนี้

ระดับ 1 – ความจดจำ ผู้สมัครสามารถจดจำกฎหมายและข้อบังคับด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่จำเป็นได้

ระดับ 2 – ความเข้าใจ ผู้สมัครสามารถเข้าใจและตีความแนวทางปฏิบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับมืออาชีพได้

ระดับ 3 – การประยุกต์ใช้ ผู้สมัครสามารถแสดงความรู้ของพวกเขาโดยใช้สิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง

ทักษะและความรู้ที่จะได้รับเพิ่ม

หลักสูตรนี้เป็นคุณสมบัติเสริมสำหรับพนักงานขายที่ต้องการมุ่งเน้นหรือการทำตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศผู้เรียนจะได้รับความรู้และทักษะเหล่านี้:

1.มีทักษะในการพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
2.มีทักษะและความสามารถในการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม พูดและสื่อสารภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้
3.หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมหลักสูตรการขายอสังหาริมทรัพย์ (RES) เสร็จสมบูรณ์และผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานและพัฒนาอย่างมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

ระยะเวลา

หลักสูตรประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้เรียนเช่นการมีส่วนร่วมของกลุ่มและกรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงองค์ประกอบการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ได้ดียิ่งขึ้น ระยะเวลา: 15 ชั่วโมง

การประเมินผล

การประเมินประกอบด้วยคำถามเลือกตอบ 50 ข้อ ในหนึ่งฉบับ  ข้อละ 2 คะแนนแต่ละรายการ ภายใน 1.5 ชั่วโมง

คลิกลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท : Estate Corner Agency
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปิยะวรรณ (อ้อย) โทร. 096-964-6513
คุณศุภญาณี   (น้ำ)    โทร. 098-247-9041
Line ID @estatecorner 

อีเมล์: estatecorner.training@gmail.com

Related posts

6C ตอบโจทย์ความสำเร็จในธุรกิจนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

6C...

อ่านต่อ

ธุรกิจนายหน้าแบบ Professional

Business...

อ่านต่อ

หลักสูตร “การขายที่ดินตาบอด”

หลักสูตร ...

อ่านต่อ

เข้าร่วมการสนทนา