เอสเตท คอร์นเนอร์ ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1, 2, 3 และ 4 โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) หรือ TPQI องค์กรที่ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งมั่นพัฒนา และยกระดับมาตรฐานอาชีพของประชาชนชาวไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ปัจจุบันมีนายหน้าที่ได้ผ่านการสอบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ จาก เอสเตท คอร์นเนอร์ มากกว่า 600 กว่าคน จากผู้ที่ผ่านการสอบทั้งหมดมากกว่า 2,600 คน

เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไปในธุรกิจซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ สอบประเมินมาตรฐานความสามารถในวิชาชีพ “นายหน้าอสังหาริมทรัพย์“

และสอบปรับระดับ (สำหรับท่านที่เคยเข้ารับการสอบมาตรฐานวิชาชีพมาแล้ว)

กำหนดเวลาที่ใช้ในการทดสอบ ระดับชั้น 1- 4

(เริ่มสอบเวลา 09.00 น. ทุกระดับชั้น)

ระดับชั้น 1ใช้เวลาสอบ  90  นาที
ระดับชั้น 2ใช้เวลาสอบ  75  นาที
ระดับชั้น 3ใช้เวลาสอบ  180  นาที
ระดับชั้น 4ใช้เวลาสอบ  180  นาที

***กรุณารายงานตัวก่อนเวลา 30 นาที***

ค่าธรรมเนียม การสมัครสอบ+ค่าธรรมเนียมการประเมิน ทุกระดับ

ท่านละ 750 บาท

ผู้ที่ผ่านการทดสอบประเมินมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะได้รับ

สถานที่สอบ

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

เลขที่ 1/1 ซอยติวานนท์ 14 แยก 2 (ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร)

ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11100

  1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1 ต้องสามารถอ่านออกเขียนได้เข้าใจภาษาไทยได้ดี
  2. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  • วุฒิการศึกษา ม.3 (ถ้ามี)
  • หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 6-8 ชั่วโมง
  1. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1
  2. เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมีหลักฐานการทำสัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 งาน พร้อมสำเนาโฉนดและสำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย
  3. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่ว โมง
เอกสารในการสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  • วุฒิการศึกษา ม.3
  • หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
  • มีอายุงานด้านนายหน้า อายุ 3 เดือน – 1 ปี

หลักฐานการฝากขาย

ผลงาน : สัญญาแต่งตั้งตัวแทนการขายแบบสัญญาเปิด หรือ ปิด พร้อมสำเนาโฉนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ฝากขาย จำนวน 1 รายการ

1. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาขั้น ต่ำ คือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือ ปวช. หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2

2. เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมหลักฐานผลงาน อย่างน้อย 3 งาน

กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

    • สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายสังหาริมทรัพย์
    • สำเนาโฉนด
    • สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย
    • หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด. 13) หรือหนังสือสัญญาจะซื้อ จะขาย

กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

    • สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์
    • สำเนาโฉนด
    • สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า

3. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.
  • หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
  • มีอายุงานด้านนายหน้า 1 – 3 ปี

หลักฐานผลงาน อย่างน้อย 3 งานดังต่อไปนี้

กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

    • สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์
    • สำเนาโฉนด
    • สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย
    • หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด. 13) หรือหนังสือสัญญาจะซื้อ จะขาย

กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

    • สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์
    • สำเนาโฉนด
    • สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า

1. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาขั้น ต่ำ คือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือ ปวช. หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3

2. เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมหลักฐานผลงาน อย่างน้อย 5 งาน ตามที่กำหนด

กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

    • สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายสังหาริมทรัพย์
    • สำเนาโฉนด
    • สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย
    • หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด. 13) หรือหนังสือสัญญาจะซื้อ จะขาย

กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

    • สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์
    • สำเนาโฉนด
    • สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า
    • หนังสือสัญญาเช่า

3. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  • วุฒิการศึกษา อนุปริญญาขึ้นไป
  • หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
  • มีอายุงานด้านนายหน้า 3 ปี ขึ้นไป

หลักฐานผลงาน อย่างน้อย 5 งานดังต่อไปนี้

กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

    • สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์
    • สำเนาโฉนด
    • สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย
    • หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด. 13) หรือหนังสือสัญญาจะซื้อ จะขาย

กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

    • สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์
    • สำเนาโฉนด
    • สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า
    • หนังสือสัญญาเช่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม