START WITH ESTATE

สำหรับสมาชิกใหม่ของเอสเตท คอร์นเนอร์ ในการเรียนรู้ระบบการทำงานของบริษัท

เพื่อให้เริ่มต้นการทำงานได้อย่างถูกวิธี

วิชาการเสริมทักษะนายหน้าอสังหาฯ

การคำนวณผลตอบแทน Yieldการกำหนดพื้นที่การทำงาน การเขียนป้าย การติดป้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์การถ่ายภาพเพื่องานอสังหาริมทรัพย์

PART 1PART 2PART 1  PART 2 

การหาอสังหาริมทรัพย์ฝากขายขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์และการคำนวณค่าใช้จ่าย