เอสเตท คอร์นเนอร์ ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1, 2, 3 และ 4 โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) หรือ TPQI องค์กรที่ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งมั่นพัฒนา และยกระดับมาตรฐานอาชีพของประชาชนชาวไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ปัจจุบันมีนายหน้าที่ได้ผ่านการสอบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ จาก เอสเตท คอร์นเนอร์ มาแล้ว 21 รุ่น รวม 500 กว่าคน จากผู้ที่ผ่านการสอบทั้งหมดมากกว่า 2,500 คน

เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไปในธุรกิจซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ สอบประเมินมาตรฐานความสามารถในวิชาชีพ “นายหน้าอสังหาริมทรัพย์“ และสอบปรับระดับ (สำหรับท่านที่เคยเข้ารับการสอบมาตรฐานวิชาชีพมาแล้ว)

ครั้งที่ 22 – วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 (เริ่มสอบเวลา 09.00 น. ทุกระดับชั้น)

  • ระดับชั้น 1 – ใช้เวลาสอบ 90 นาที

  • ระดับชั้น 2 – ใช้เวลาสอบ 75 นาที

  • ระดับชั้น 3 – ใช้เวลาสอบ 180 นาที

  • ระดับชั้น 4 – ใช้เวลาสอบ 180 นาที

สามารถโหลดใบสมัครได้ที่นี่

***กรุณารายงานตัวก่อนเวลา 30 นาที***

ภาพ : ส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิชั้น 1-4  เข้ารับใบประกาศนียบัตรในงาน Global Real Estate Forum 2018

รายละเอียด คุณสมบัติเบื้องต้น และ เอกสารในการสมัคร

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1

รายละเอียด

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ อ่านออกเขียนได้ เข้าใจภาษาไทยได้ดี หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

 2. มีอายุงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ 1 – 3 เดือน หรือต้องมีความเข้าใจ ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ บางครั้งบางคราว

 3. เข้าใจในด้านการตรวจสอบทำเลและจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า เบื้องต้น

 4. รับผิดชอบที่จะทำงานให้สำเร็จ ในหน้าที่ของตนเอง

 5. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 6 – 8 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 • วุฒิการศึกษา ม.3 (ถ้ามี)

 • หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 6-8 ชั่วโมง

หลักฐานการฝากขาย

ไม่มี

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2

รายละเอียด

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

 2. มีอายุงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 1ปี

 3. มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 4. เข้าใจในด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม การตรวจสอบทรัพย์และจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขั้นวิชาชีพ

 5. รับผิดชอบที่จะทำงานให้สำเร็จ ในหน้าที่ของตนเอง

 6. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 • วุฒิการศึกษา ม.3

 • หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 • มีอายุงานด้านนายหน้า อายุ 3 เดือน – 1 ปี

หลักฐานการฝากขาย

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนการขายแบบสัญญาเปิด หรือ ปิด พร้อมสำเนาโฉนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ฝากขาย  จำนวน 1 รายการ 

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3

รายละเอียด

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช.

 2. อายุงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

 3. มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 4. เข้าใจในด้านการตรวจสอบเอกสาร ด้านราคาทรัพย์ ด้านวิเคราะห์ราคาประเมินทางราชการ ด้านการวิเคราะห์ความจำเป็นของลูกค้า ด้านการวิเคราะห์ความสามารถของลูกค้า ด้านการวิเคราะห์การตลาด ด้านการบริการหลังการขาย และจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขั้นวิชาชีพ

 5. รับผิดชอบที่จะทำงานให้สำเร็จ ในหน้าที่ของตนเอง

 6. เข้าใจในระบบสารสนเทศของอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 7. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.

 • หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 • มีอายุงานด้านนายหน้า 1 – 3 ปี

หลักฐานการฝากขายและปิดการขาย

หนังสือซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ทด.13) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อ หรือสัญญาจะซื้อจะขาย  และเอกสารรับฝากขาย ได้แก่ สำเนาโฉนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สัญญา  จำนวน  3 รายการ

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4

รายละเอียด

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป

 2. ปฏิบัติงานในสถานะนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อายุงานมากกว่า 3 ปีขึ้นไป

 3. วิเคราะห์ นำเสนอลูกค้า และสรุปผลการปฏิบัติงานได้

 4. เข้าใจในด้านการตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด ด้านการตรวจสอบข้อมูลราคาตลาด ด้านการตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค ด้านการตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและการเมือง ด้านการตรวจสอบนโยบายภาครัฐ ด้านการวิเคราะห์โอกาสและแรงจูงใจของลูกค้า ด้านการวิเคราะห์การขาย ด้านการนำเสนอเอกสาร ด้านการทำนิติกรรมและจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขั้นวิชาชีพ

 5. เข้าใจในระบบสารสนเทศของอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 6. มีเทคนิค มีแนวความคิด แก้ปัญหาได้โดยอิสระ

 7. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 • วุฒิการศึกษา อนุปริญญาขึ้นไป

 • หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 • มีอายุงานด้านนายหน้า 3 ปีขึ้นไป

หลักฐานการฝากขายและปิดการขาย

หนังสือซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ทด.13) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อ หรือสัญญาจะซื้อจะขาย  และเอกสารรับฝากขาย ได้แก่ สำเนาโฉนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สัญญา  จำนวน  5 รายการ